تبلیغات
جغرافیا و برنامه ریزی شهری - کیفیت زندگی شهری
 
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
درباره وبلاگ


اینجانب منیر یاری دانشجو دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری می باشم. این وبلاگ جهت گسترش علم شیرین جغرافیا و شاخه های آن بخصوص جغرافیا و برنامه ریزی شهری و جغرافیا و برنامه ریزی توریسم ایجاد شده، طرح موضوعات مرتبط با برنامه ریزی شهری و توریسم، جغرافیا شهری و گردشگری استان لرستان، ارائه مقالات علمی ـ پژوهشی، و... از اهداف و اولویتهای مباحثم است. منتظر همفکری و ارسال نظرات و انتقادات سازنده ی شما در پربار شدن مطالب هستم
با سپاس
monir.yary@yahoo.com
monir.yary@gmail.com

مدیر وبلاگ : منیر یاری
نویسندگان
پنجشنبه 3 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : منیر یاری

کیفیت عینی زندگی به شرایط بیرونی و ملموس زندگی اشاره دارد، یعنی این که افراد باید بتوانند به میزان قابل قبولی نیازهای فیزیکی زیستی و اقتصادی خود را برآورده کنند. اما از آن جایی که انتظارات و خواسته های افراد متفاوت است، تکیه بر شاخص های عینی به تنهایی کافی نیست و میزان رضایت افراد از آنچه دارند مهم است . این مساله مخصوصا در شهرها، مصداق می یابد زیرا شهرها محل تجمع گوناگونی ها و تناقض های بسیار از فقر، سبک زندگی، تجمل گرایی، مصرف و مانند آن هستند، از این جهت، شاخص های ذهنی و ارزیابی افراد از میزان برآورده شدن نیازها و خواسته هایشان نیز در نظر گرفته می شود(نوابخش،69:1391). شکی نیست که تدوین معیارها و شاخص های کیفیت زندگی شهری به منظور مدل سازی اولویت ها، انتظارات و نیازهای واقعی شهروندان در هر مقیاس مطالعه ضروری است، اما این محاسبه باید توسط هر دو دسته شاخص های عینی و ذهنی انجام پذیرید (علی اکبری و امینی129:1389).و شاخص های عینی در واحدهای همسایگی و سطوح شهری و کشوری کاربرد دارد. نویسندگان متاخری چون مازلو در 1954 و مک کال در 1975 بر استفاده از شاخص های عینی بین فرهنگی مانند غذا و سرپناه و سایر نیازهایی که در تمامی فرهنگ ها عمومیت دارند برای محاسبه کیفیت زندگی تاکید کرده اند. از سوی دیگر شاخص هی ذهنی نیز برای محاسبه ی سطوح رضایت فردی از زندگی، به میزان مورد انتظار افراد، به کار می رود. بدین معنا که این شاخص ها به ارائه نظرات و تجارب شخصی و ذهنی فردی می پردازند. بنابراین شاخص های ذهنی کیفیت زندگی، همان کیفیت زندگی یا رضایت روان شناختی زندگی است که در برابر کیفیت زندگی قرار می گیرد، اگر چه هر دو شاخص وابستگی داخلی دارند(Foo Tuan seic,2000:32). شاخص های ذهنی، منعکس کننده ی ارزیابی ذهنی افراد از زندگی می باشند. این ارزیابی با استفاده از اطلاعات افراد که وضعیت رفاهی خود را از طریق پرسشنامه های مختلف و یا سرشماری ها، اظهار نموده اند، به دست می آید. چنین شاخص هایی، نشان دهنده ی شرایط کلی زندگی افراد و نحوه ی نگرش آن ها به این ظرایط بوده و با جمع آوری و تحلیل آماری این شاخص ها، می توان به ارزش های طبقات مختلف اجتماعی پی برد(باسخا و همکاران،97:1389).

دیوید فیلیپس، کیفیت زندگی را در ابعاد فردی و جمعی و هم چنین از نظر عینی و ذهنی مورد بررسی قرار می دهد. به نظر او لازمه کیفیت زندگی فردی در بعد عینی، تامین نیازهای اساسی و برخورداری از منابع مادی برای برآوردن خواسته های اجتماعی شهروندان است و در بعد ذهنی به داشتن استقلال عمل در: 1. افزایش رفاه ذهنی شامل لذت جویی، رضایتمندی، هدفداری در زندگی و رشد شخصی 2. رشد و شکوفایی در مسیر سعادت و دگرخواهی اجتماعی 3. مشارکت گسترده در فعالیت های اجتماعی اشاره می کند. او در بعد جمعی کیفیت زندگی، بر ثبات و پایداری محیط فیزیکی و اجتماعی، منابع اجتماعی درون گروهها و جوامعی که در آن زندگی می کنند، چون انسجام مدنی، یکپارچگی، روابط شبکه ای گسترده و پیوندهای موقت در تمامی سطوح جامعه، هنجارها، اعتماد، نوع دوستی و رفتار دگرخواهانه، انصاف، عدالت اجتماعی و برابری طلبی تاکید دارد(نوابخش،68:1391). کیفیت زندگی شهری معمولاً هم توسط شاخص های ذهنی و با استفاده از پیمایش هایی برای جمع آوری ادراکات ذهنی و میزان رضایت شهروندان از زندگی شهری ارزیابی می شود و هم توسط شاخص های عینی و با استفاده از داده های ثانویه و وزن دهی به هر شاخص در محیط شهری. اگرچه شاخص های عینی و ذهنی کیفیت زندگی شهری به ندرت به هم مرتبط و وابسته اند(علی اکبری و امینی128:1389). برنامه ریزی برای ارتقا کیفیت زندگی شهری هم با ارقام و آمارهای عینی و واقعی زندگی شهروندان و هم با درک روانی و ذهنی افراد از موقعیت زندگی آن ها در ارتباط است. چه بسا افرادی با امکانات مالی مناسب، در ذهن خود هیچ احساس رضایتی از زندگی خویش نداشته باشند و یا برعکس افرادی با سطح پایینی از استانداردهای زندگیف به عللی متفاوت از زندگی خویش اظهار رضایت نسبی و یا حتی کامل داشته باشند. در همین ارتباط تحقیقات بین المللی نیز بر این نکته تاکید دارند که داشتن شرایط زندگی مناسب با تخمین شاخص های عینی همیشه به معنی زندگی شاد و احساس سلامت نیست و بر عکس(علی اکبری و امینی128:1389). در بازنگری مطالعات کیفیت زندگی به این نتیجه رسیده اند که شرایط عینی خیلی کیفیت ذهنی را تحت تاثیر قرار نمی دهد و بهتر است ابعاد رضایتمندی از زندگی بر اساس رضایت از کل زندگی مورد ارزیابی قرار گیرد. بنابراین شرایط عینی و خارجی به رضایت از ابعاد خاصی از زندگی مربوط است و پیشنهاد می کنند که رضایت از ابعاد شاید میانجی را میان ارتباط شاخص عینی و رضایت از کل زندگی ایفا کند. مقیاس ها و ابعاد عینی مورد استفاده در بیشتر مطالعات، بیشتر دارای خصوصیات و ویژگی های جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی افراد است تا خصوصیات عینی و خارجی محیط. بنابراین در مطالعات کیفیت زندگی، یافتن ارتباط میان خصوصیات عینی و خارجی محیط شهری و ارزیابی ذهنی محیط شهری از اهمیت خاصی برخوردار است(زبردست و بنی عامریان،9:1389).

شاخص های کیفیت زندگی شهری

منبع

معیارها و شاخص های مورد نظر

علی اکبری

و امینی

شاخص های برخورداری(بهداشتی و درمانی، ارتباطی، انرژی، گردشگری، آموزش و مسکن) (علی اکبری و امینی124:1389)

دیوید اسمیت

دیوید اسمیت نیز برای بررسی کیفیت زندگی، رفاه و عدالت اجتماعی از شاخص های ذهنی و مقایسه ی عینی استفاده می کند. وی برای سنجش شاخص های ذهنی از پرسشنامه و برای ارزیابی شاخص های عینی از مشاهده و آمار استفاده می کند. شاخص هایی که اسمیت بر آن ها تاکید می کند، بهداشت، مسکن، خدمات عمومی، شادمانی خانوادگی، تعلیم و تربیت، فرصت های اشتغال، حقوق و مزد، خوراک، حق رای، امید به زندگی، مصرف سرانه پروتئین حیوانی، درصد ثبت نام در مدارس، تعداد متوسط تلفن و روزنامه و نظایر آن(اسمیت160:1381-189).

 

 

فو توآن سیک

دکتر فو توآن سیک در کشور سنگاپور 14 شاخص ذهنی را برای ارزیابی کیفیت زندگی استخراج کرد: زندگی خانوادگی، تحصیل، ثروت، سلامت، زندگی اجتماعی، زندگی کاری، خودشکوفایی، ایمان و مذهب، فراغت ، مسکن، خدمات عمومی، محیط زیست، رسانه ها و کالا و خدمات مصرفی. وی در 1988 حوزه ی خدمات عمومی را به سه حوزه ی جداگانه شامل سلامت، حمل و نقل و صنایع همگانی(آب و برق) تقسیم و دو حوزه ی جدید امنیت عمومی و سیاست را به آن ها اضافه نمود و بدین تریب در کل 18 حوزه کیفیت زندگی را تشکیل داده اند(Foo Tuan Seic,2000:33).

مرکر

مرکر، شاخص های امنیت اجتماعی و عمومی، هزینه خوراک و تغذیه، فضای زندگی، استانداردهای مسکن، ارتباطات، آموزش، سلامت عمومی، صلح و آرامش، جریان ترافیکی، هوای پاک(Mercer,1990:21).

اشنایدر

اشنایدر، شاخص های درآمد، ثروت و شغل، محیط زیست، سلامتی روحی و جسمی، آموزش، جنایات و نامنی، از خودبیگانگی و مشارکت سیاسی(Schneider,1976:300).

رهنمایی

و همکاران

درآمد، هزینه(هزینه کل خانوار)، گروه بندی شغلی، میانگین اجاره بها، تحصیلات، امنیت کودکان، مشارکت اجتماعی، گذران اوقات فراغت، فضای سبز شهری، دسترسی به فضای سبز، دسترسی به خدمات و مسکن(رهنمایی و همکاران،54:1391).

 

 

 

 

 

لطفی

و صابری

وضعیت شغلی، وضعیت تحصیلات در محلات، میزان درآمد ماهیانه، وضعیت مسکن افراد از نظر کیفیت، وضعیت روشنایی در محله، امکانات فرهنگی(کتابخانه، نمایشگاهها، مذهبی) وضعیت دسترسی به شبکه های ارتباط اصلی، وضعیت دسترسی به حمل و نقل عمومی(اتوبوسف مینی بوس، تاکسی)، وضعیت دسترسی به مراکز درمانی و اورژانسهای درمانی، وضعیت دسترسی به فضای عمومی و فضای سبز، وضعیت دسترسی به خدمات و فروشکاهها، وضعیت آلودگی های صوتی(کارگاهها، وسایل نقلیه)، دفع آبهای سطحی و رواناب، امنیت(اجتماعی و فرهنگی)، امنیت عبور و مرور(عابرین پیاده، عبور جانبازان)، زیباسازی در سطح محله و ناحیه، دسترسی به فضای آموزشی(دبستان، راهنمایی و ...)، جاذبه های گردشگری در سطح محله و ناحیه، میزان خدمات اجتماعی(پلیس، شهرداری)، تجهیزات و تاسیسات اولیه(آب، برق، گاز، تلفن)، وضعیت بهداشت(لطفی و صابری،7:1391 -8).

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 4 فروردین 1397 10:26 ب.ظ

Helpful facts. Appreciate it.
buy cialis online precios cialis peru discount cialis cialis generico in farmacia cialis cuantos mg hay cialis generico in farmacia cialis 200 dollar savings card how to buy cialis online usa click now buy cialis brand safe dosage for cialis
جمعه 24 آذر 1396 04:17 ب.ظ
سلام! من می دانم این نوع از موضوع است، اما من نیاز به درخواست.

آیا مدیریت یک وبلاگ به خوبی ایجاد شده مانند شما نیاز به مقدار زیادی از کار دارد؟
من با نام تجاری جدید برای مدیریت وبلاگ، اما روزنامه خود را در مجله من.
من می خواهم یک وبلاگ بنویسم تا بتوانم به راحتی تجربه و دیدگاه های خود را به صورت آنلاین به اشتراک بگذارم.
لطفا اجازه دهید من بدانم اگر شما هر گونه توصیه یا راهنمایی برای صاحبان وبلاگ نویس مشتاق است.
متشکرم!
جمعه 17 آذر 1396 05:03 ق.ظ
I was suggested this website by my cousin. I'm not sure whether this post is written by him as no one else know
such detailed about my problem. You're wonderful!

Thanks!
سه شنبه 10 مرداد 1396 09:25 ب.ظ
I always used to study paragraph in news papers but now as I am a user of web thus from now I
am using net for articles or reviews, thanks to web.
شنبه 2 آبان 1394 03:19 ب.ظ

سلام دوست عزیز خریدار وب شما هستیم


09332819319


http://webine.rzb.ir/
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :